Thông tư số 06/2013/TT-NHNN về việc hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN.

By on 05/04/2013

Thông tư số 06/2013/TT-NHNN ngày 12/03/2013 về việc hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của NHNN.

  • Phải đặt cọc khi giao dịch vàng miếng với NHNN
  • NHNN sẽ không hoàn trả tiền đặt cọc và thông báo bằng văn bản cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp trong trường hợp tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được mua, bán vàng miếng với NHNN vi phạm nghĩa vụ ký xác nhận giao dịch hoặc thời hạn thanh toán, trừ trường hợp NHNN ngừng mua, bán hoặc hủy đấu thầu…
  • Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/032013.

Nếu bạn không tra cứu được văn bản này, hãy email yêu cầu cho chùng tôi tại địa chỉ vanbanluat@giavang.net

Văn Bản Luật

 

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login