Quyết định số 16/2013/QĐ-TTg ngày 04/03/2013 của Thủ tướng về việc mua, bán vàng miếng trên thị trường

By on 05/04/2013

Mục đích: để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.

  • Ngân hàng Nhà nước được phép kinh doanh vàng miếng
  • Mục đích: để can thiệp, bình ổn thị trường vàng trong nước và bổ sung vào dự trữ ngoại hối Nhà nước, căn cứ mục tiêu của chính sách tiền tệ trong từng thời kỳ.
  • Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2013.

Tóm tắt: https://docs.google.com/file/d/0B8iBCc3vUx7XVF8xbHhXc3VWdXM/edit?usp=sharing
Bản gốc: https://docs.google.com/file/d/0B8iBCc3vUx7XRjBlS2VTMGhfTkE/edit?usp=sharing

Nếu bạn không tra cứu được văn bản này, hãy email yêu cầu cho chùng tôi tại địa chỉ vanbanluat@giavang.net

Văn Bản Luật

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login