Dự kiến miễn thuế giá trị gia tăng đối với tiền lãi cho vay

By on 18/12/2012

Lãi từ cho vay, mua trái phiếu, cổ tức từ cổ phiếu, các khoản thu bồi thường và thu tài chính khác cũng dự kiến được miễn thuế giá trị gia tăng.

Theo dự thảo sửa đổi thông tư số 6 năm 2012 của Bộ Tài chính từ quý II/2013, tiền lãi từ cho vay, mua trái phiếu và cổ tức từ mua cổ phiếu, cá nhân và tổ chức cho vay sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Chẳng hạn, công ty cổ phần A ký hợp đồng cho doanh nghiệp B vay tiền trong thời hạn 6 tháng và được nhận khoản tiền lãi. Khoản lãi mà công ty cổ phần A nhận được sẽ thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, các khoản thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ và các khoản thu tài chính khác cũng sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng.

Theo Tuổi trẻ

About Hoàng Linh

Bởi giá trị cao từ trong lịch sử của nó, đa số vàng đã được khai thác trong suốt lịch sử vẫn đang được lưu chuyển dưới hình thức này hay hình thức khác.

You must be logged in to post a comment Login