Biểu đồ

Biểu đồ giá vàng thế giới:

Biểu đồ giá vàng thế giới (Nguồn KITCO.COM)